Další z řady opravdu vydařených publikací. Všeobecně knížky takovéhoto typu mám rád. Jedná se o knížku, ve které najdete opravdu spoustu cenných rad a inspirace, ale co je hlavní, že většinou je všechno vysvětleno v souvislostech vzhledem k fyziologickým nebo psychologickým dějům, které se v těle sportovce dějí. Knížku beru jako „povinnou“ četbu pro každého trenéra bez ohledu na, jaký sport dělá. V knize najdete principy vychovávání samostatně se rozmýšlejících individualit, které můžete uplatit napříč všemi sporty. Sympatické je také to, že poznatky nejsou uplatnitelné jen ve sportu, ale celkově ve výchově.

Knihu napsala hokejová legenda pan Luděk Bukač. I přesto, že panu Bukačovi je čerstvých 84 let, tak jeho myšlenky jsou naprosto čerstvé a moderní. Pokud by se nám jako trenérům dařilo uplatnit principy z této knihy, český kolektivní sport by měl šanci opět stoupat výše! 

Výpisky z knihy 1:

Myšlení hráčů a nespoutaná přirozenost výkonu hráče je čím dál více svíráná metodickými kleštěmi. Namísto myslet a tvořit začali nacvičovat, instruktivně plnit, bojovat a bořit.

Výpisky z knihy 2:

Vývoj výkonnosti je výsledkem interakce genů, mozku, těla, koučování a prostředí

Geny výkonnost predisponují. Učení, trénink, koučováni a prostředí dispozice rozvíjí.

Výpisky z knihy 3:

Taktické jednání a rozhodování je možné do paměti hráčů vložit koučováním a herní praxí. 

Mé vlastní myšlenky: Proto, aby se hráč mohl rozhodovat musí mít prostor proto, aby se mohl rozhodovat. Proto je nutné si uvědomit, jak je důležité prostředí, ve kterém se děti nachází, ale také přístup trenéra, který děti vede.

Výpisky z knihy 4:

Sebeuvědomování – hráč si svojí činnost začne uvědomovat teprve tehdy, pochopí-li to, co na hřišti dělá a vidí on, jeho spoluhráči a soupeř-> dozrává koučováním, herním tréninkem a herní praxí. 

Mé vlastní myšlenky: Všichni bychom se měli zamyslet nad tím, zda naši hráči jsou do tréninku vtaženi a jejich mentální aktivita, jestli je na takové úrovni, aby pracovali na základě toho, co aktuálně vidí, slyší a cítí a ne na základě „jen, aby to proběhlo“. 

Výpisky z knihy 5:

Vývoj herního výkonu probíhá v ose: učení – trénink – herní praxe – soutěžení.

Výpisky z knihy 6:

Mozek je centrem, nitrem i mechanismem herní výkonnosti. Tělo pohyb realizuje a potřebnou kondici produkuje – je vykonavatelem.

Výpisky z knihy 7:

Koučováni – vložit odpovědnostza vlastní výkon do rukou samotného hráčea učinit ho sťastným

Výpisky z knihy 8:

Formování herního výkonu – poskytování herního prožitku, prostor pro svobodnou herní vůlispojenou s tréninkem dovedností a herní kondice.

Výpisky z knihy 9:

Nutnost kritického myšlení – jinak nastává úpadek expertní moci.

Mozek se učí – dovednosti se osvojuji – tělo se trénuje.

Výpisky z knihy 10:

Vědomé a nevědomé procesy odehrávající se v mozku se označují jako poznávací – kognitivní. (Společný jmenovatel – vnímání, rozhodování, paměť a realizace činnosti)

Výpisky z knihy 11:

Rozsáhle a pro výkon významné je ovlivňování všeho, co si hráč uvědomuje, vším, co si neuvědomuje.

Výpisky z knihy 12:

V herním zápalu emoce překrývají rozum. Činnost, kterou hráč silně prožívá, charakterizuje kvalita. (Častým původcem herních činností jsou nevědomé operace mozku).

Výpisky z knihy 13:

Každý emocemi vyvolanýa tvořivě či adekvátně dokončenýherní úkon se pro paměť stává proaktivním prvkem zkušenosti.

Mé vlastní myšlenky: Emoce k výkonu prostě patří. Chceme v tréninku na emoce působit, chceme, aby hráči prožívali vášeň, bavili se a těšili se na každý okamžik na hřišti. Tvůrcem prostředí jsme zejména my dospělí a je na nás, jaké prostředí dětem vytvoříme. 

Výpisky z knihy 14:

Herní trénink aktivuje emoční mozek. Emoční mozek = bezprostřední odpovědi na aktuální podněty. Těžištěm herního výkonu je emoční mozekmotorické oblasti mozku.

Výpisky z knihy 15:

Amygdalaaktivuje okamžitou herní odpověď na principu mentalizace herního dění. Automatismus amygdaly pracuje asociativně. (Amygdala zkušenosti ukládá do dlouhodobé emoční paměti)

Výpisky z knihy 16:

Znakem výkonného herního mozku je rychlost a flexibilita rozhodování – rozhodování, které vzhledem k situaci volí adekvátní řešení (situační rozhodování a dovednostní reakce jen potřeba do emočního mozku nejdříve tréninkem vložit).

Mentalizace (herní čtení) – nosná větev herního výkonu (vnímání celkového herního děje)

Výpisky z knihy 17:

Jestliže trenér od svých hráčů vyžaduje adekvátní způsob řešení herních problémů – proto musí být v tréninku dostatek proměnlivých požadavků (dostávat situace do hlavy hráče i v tréninku).

Výpisky z knihy 18:

Klíčovou oblastí mentalizace je amygdala.

Výpisky z knihy 19:

Aby vnímání, rozhodování a paměť dostaly herní funkce, mozek musí být trvale trénován na emoční rozhodování a výběr z možností

Výpisky z knihy 20:

Důraz na schématizovaný nácvik vede ke zkreslenému rozhodování.

Výpisky z knihy 21:

Schéma určuje kostru cvičení x princip je herní zákonitost (otevřené rozhodování a výběr z možností – výběr reaktivní = hráč reaguje na soupeře x operativní = hráč vývoj situace sám záměrně usměrňuje a na soupeře klade léčky).

Výpisky z knihy 22:

Uvědomuje-li si hráč, co dělá sám, co soupeř a co spoluhráči – jeho jednání je obvykle adekvátní.

Pouze herní trénink hráče přivede k vnitřnímu přesvědčení o fungování herních principů.

Luděk Bukač – Trénink herní přirozenosti

Výpisky z knihy 23:

Klíčovou podmínkou pro trénink paměti jsou proto cvičení mající strukturu herního dění, ve kterém veškeré souvislosti podléhají volnímu rozhodovánívýběru z možností.

Výpisky z knihy 24:

Slabá herní paměť = nízká komplexita tréninkových prostředků, opomíjení mentalizace a vysokého počtu opakováni, nedostatek prožitků úspěchů!

Výpisky z knihy 25:

Mozekje živou schránkou herních zkušenostíPaměťje základním zdrojem výkonu. Herní paměť se tvoří herním tréninkem a praxí – čím dramatičtější prožitek, tím hlubší uložení příběhu.

Výpisky z knihy 26:

Klíčovým požadavkem na trénink paměti je naučit hráče vnímat celky herních situacía kontextovou složitost.

Výpisky z knihy 27:

Je-li odstraněna možnost volby, automaticky se snižují požadavky na mentalizaci a motiv soutěživosti.

Výpisky z knihy 28:

Psychická odolnostproti vnějším i vnitřním rušivým vlivům je primární vlastností hráčského naturelu.

Prožitek úspěchu je pro paměť nejsilnějším podnětem.

Luděk Bukač – Trénink herní přirozenosti

Mé vlastní myšlenky: Každý bychom si měli prožít svůj úspěch. Tím není myšleno, že budeme hráčům situaci neustále ulehčovat. 

Výpisky z knihy 29:

Hráč, který v průběhu dlouhodobého vývoje není veden k sebeuvědomováni,sebeprožívánísvobodnému rozhodování a tvrdé práci, obvykle není nositelem hráčství – není psychicky odolný jedinec!

Výpisky z knihy 30:

Sebeuvědomování – uvědomuji si, že si mě uvědomují soupeř i spoluhráči, současně si uvědomuji, co právě dělám, dělat chci, pociťuji a prožívám svůj pohyb, jsem to já, kdo je hybatelem událostí.

Výpisky z knihy 31:

Distres – negativní působnost nadměrného stresu (vyčerpání, obava, strach, neklid- stav marnosti, snížení výkonnosti)

Eustres – optimalizovaná hodnota psychické i herní zátěže (mobilizuje přizpůsobení a posiluje učení, trénink a výkon)

Výpisky z knihy 32:

Pro trénink a herní výkon je prostředí něco jako plodná nebo neplodná zemina pro zrno. V podlé půdě vzkvétá i slabé zrno, naopak v neplodné zahyne i to nejlepší.

Výpisky z knihy 33:

Projevem psychické odolnosti je nezaměnitelný herní projev. Styčnými body tréninku psychické stability jsou: prostředí, koučováni, vliv rodičů a sebeuvědomováni!

Úlohou mozku je dávat tělu myšlenku prostřednictvím emocí – úkolem těla je myšlenku realizovat. 

Výpisky z knihy 34:

Dostatek času a prostoru = v tomto případě hráč myslí. Pod tlakem a v tísni hráče řídí emoční mozek (nevědomé rozhodování).

Výpisky z knihy 35:

Naučí-li se mozek hráče nejen vnímat, ale i uvědomovat si to, co vidíviděné poznávat, rozeznávat a v jednotlivostech, tvarech a souvislostech pochopit činnost svoji, spoluhráčů a soupeře, teprve potom jeho mysl na povel z centra či emočního mozku může herně s tvořivě reagovat – hráč se stává hráčem.

Stereotypem skomírá herní mozek

Výpisky z knihy 36:

Mentální stránka herního výkonu se v žádném případě neučí trestem, nýbrž pokusem a omylem a radou. Omyl je stavebním kamenem přirozeného vývoje herního výkonu.

Výpisky z knihy 37:

Hybatelem pohybu je kondice, mentálním srdcem herního výkonu je mozek. Hlavním šiřitelem komplexnosti je utkání.

Výpisky z knihy 38:

V herní praxi jdou děti přítomny duchemučí se prožitkem. Prožívání soutěživosti automaticky snižuje únavu.

Emoce – prostředí – herní trénink – koučink – individualizace – základní prvky, které nesmí chybět ve správném tréninku!

Rád bych upozornil, že výpisky jsou pouze myšlenky, které mě zaujaly, inspirovaly. Vřele doporučuji si knihu přečíst, aby Vám neunikly důležité souvislosti, které autor chtěl sepsáním knihy sdělit.